เกี่ยวกับอะเสิร์ชเชอร์

 

นโยบายและวัตถุประสงค์

 • ผู้ให้บริการและผู้ใช้งานยินยอมให้ปฏิบัติตามข้อกำหนดและเงื่อนไขของเว็บไซต์ของเรา ที่บริษัท แอดวานซ์ ไอเซอร์วิส จำกัด(“ผู้ให้บริการ”) จัดบริการผ่านเว็บไซต์ของเรา ในรูปแบบอิเล็กทรอนิกส์ ซึ่งผู้ใช้งานหรือผู้รับบริการตกลงยินยอมในการมอบหมายให้ผู้ให้บริการสามารถนำเนื้อหาข้อมูลไปใช้งานได้ตามข้อกำหนดและเงื่อนไขที่ระบุไว้ต่อจากนี้ ซึ่งการใช้เว็บไซต์ของเราผู้ใช้งานหรือผู้รับบริการตกลงที่จะยอมรับการเปลี่ยนแปลงหรือการให้บริการใดๆที่จะเกิดขึ้นด้วย

  1. คำนิยาม
   1. “บริการ” หมายถึง การจัดการในลักษณะเป็นตัวแทน หรือนายหน้าจัดหางานและการโฆษณาผ่านเว็บไซต์ของเรา ซึ่งอยู่ในรูปแบบอิเล็กทรอนิกส์บนเว็บไซต์ของเรา
   2. “เว็บไซต์ของเรา” หมายถึง http://www.jobs.asearcher.com ซึ่งมีบริษัท แอดวานซ์ ไอเซอร์วิส จำกัดและบริษัทในเครือ เป็นเจ้าของ
   3. “อะเสิร์ชเชอร์” หมายถึง aSearcher ซึ่งมีบริษัท แอดวานซ์ ไอเซอร์วิส จำกัดและบริษัทในเครือ เป็นเจ้าของ
   4. “ผู้ใช้งาน” หมายถึง บุคคลธรรมดาผู้เป็นสมาชิกบนเว็บไซต์ของเรา ซึ่งสามารถเลือกใช้บริการซึ่งจะอยู่ในสถานะ (“ผู้หางาน”) หรือ (“ตัวแทนผู้หางาน”) ก็ได้
   5. “ผู้รับบริการ”,”ผู้ใช้บริการ” หมายถึง นิติบุคคล ผู้ลงข้อมูลสำหรับการรับสมัครงานบนเว็บไซต์ของเรา ซึ่งสามารถเลือกใช้บริการซึ่งจะอยู่ในสถานะ (“ผู้ลงโฆษณา”) หรือ (“ผู้ลงประกาศงาน”) ก็ได้
   6. “ผู้ลงโฆษณา” หมายถึงผู้ลงโฆษณาบนเว็บไซต์ของเรา ซึ่งอาจจะมีความเกี่ยวข้องกับการลงประกาศตำแหน่งงาน หรือลงโฆษณาประชาสัมพันธ์ส่งเสริมธุรกิจของผู้ลงโฆษณา เป็นการลงประกาศส่วนตัวซึ่งผ่านเว็บไซต์ของเรา
   7. “ผู้ลงประกาศงาน” หมายถึงผู้ลงโฆษณาบนเว็บไซต์ของเราโดยมุ่งเน้นการโฆษณาเกี่ยวกับตำแหน่งงาน ผ่านเว็บไซต์ของเรา
   8. “ผู้หางาน” หมายถึง ผู้ใช้งานที่มีการฝากข้อมูลไว้บนเว็บไซต์ของเรา มุ่งเน้นในการฝากประวัติและกำลังมองหางาน
   9. “ตัวแทนผู้หางาน” หมายถึง ผู้ใช้งานที่มีการฝากข้อมูลไว้บนเว็บไซต์ของเราและมีหน้าที่เชิญชวนผู้หางานอื่นๆเข้ามาฝากประวัติบนเว็บไซต์เรา
  2. วัตถุประสงค์
   1. ผู้ให้บริการ ตกลงให้บริการต่างๆ ที่แสดงผ่านเว็บไซต์ของเรา และอาจจะมีการเสนอราคาในกรณีที่มีการใช้บริการที่เกินขอบเขตที่กำหนดไว้ ซึ่งผู้รับบริการตกลงจะชำระค่าบริการและค่าตอบแทนให้กับผู้ให้บริการ
  3. ค่าบริการ
   1. รายละเอียดค่าบริการหรืออัตราค่าตอบแทนการให้บริการ ปรากฎตามเอกสารแนบท้ายสัญญาหมายเลข (1) ผู้ใช้งานสามารถใช้บริการเว็บไซต์ของเราได้โดยไม่ต้องจ่ายค่าตอบแทนกับผู้ให้บริการ
  4. เงื่อนไขการใช้บริการ
   1. การสมัครสมาชิก
    ผู้รับบริการต้องแจ้งข้อมูลรายละเอียดต่างๆในรูปแบบการสมัครใช้บริการอย่างครบถ้วนและถูกต้องตามความเป็นจริง ซึ่งหากตรวจพบในภายหลังว่าสมาชิกซึ่งเป็นผู้ใช้งานหรือผู้รับบริการ ให้รายละเอียดที่ไม่ครบถ้วนสมบูรณ์ หรือไม่ถูกต้องและไม่เป็นความจริง ผู้ให้บริการขอสงวนสิทธิในการระงับหรือยกเลิกการให้บริการแก้ผู้รับบริการทันที โดยไม่มีการแจ้งเตือนหรือแจ้งให้ทราบล่วงหน้า รวมทั้งขอสงวนสิทธิ์ในการคืนเงินค่าใช้จ่ายใดๆ ทั้งสิ้น ผู้ใช้งาน ได้ตกลงที่จะดูแลรักษาชื่อผู้ลงบันทึกการเข้าใช้ (User login) และรหัสผ่าน(Password) ด้วยตนเอง และจะไม่เปิดเผยทั้งชื่อและรหัสผ่านของผู้ใช้งานและผู้รับบริการต่อบุคคลคนอื่นใด ผู้ใช้งานตกลงรับผิดชอบแต่เพียงผู้เดียวต่อการดำรงไว้ซึ่งความลับ การดูแลรักษาให้ปลอดภัย และความปลอดภัยของชื่อลงบันทึกเข้าใช้และรหัสผ่านนั้น และจะแจ้งให้ผู้ให้บริการทราบโดยทันทีถึงการใช้ชื่อและรหัสดังกล่าวโดยไม่ได้รับอนุญาต
   2. ความรับผิดต่อข้อความ และการระงับการให้บริการ
    ผู้รับบริการจะเป็นผู้รับผิดชอบแต่เพียงผู้เดียวต่อเนื้อหาและสาระในข้อความต่างๆของเว็บไซต์ของเราเท่านั้น ซึ่งผู้ให้บริการขอสงวนสิทธิ์ในการ เปลี่ยนแปลง ดัดแปลง แก้ไข ระงับ ยุติ ตามเห็นสมควร
   3. ข้อสงวน
    ผู้ให้บริการขอสงวนสิทธิ์ใดๆในการเปลี่ยนแปลงค่าบริการ ค่าธรรมเนียม และค่าบริการให้อัตราใหม่ หรือค่าบริการแบบรายครั้ง ซึ่งถือเป็นอำนาจในการตัดสินใจของอะเสิร์ชเชอร์ ซึ่งหากพิจารณาว่าเหมาะสม ผู้ให้บริการสามารถนำเสนออัตราค่าบริการให้กับผู้ใช้บริการ ตามขั้นตอน และมีสิทธิ์ในการยุติ หรือหยุดการให้บริการแก่ผู้ใช้บริการได้ตามเห็นสมควร ซึ่งผู้ใช้บริการมีหน้าที่ชำระค่าบริการที่เกิดขึ้นก่อนการใช้บริการเสมอ เว้นแต่ได้รับการอนุญาตเป็นลายลักษณ์อักษรตามที่ระบุไว้ในข้อ (5)
   4. การเปิดเผยข้อมูล
    ผู้ใช้งานและผู้รับบริการ ตกลงเปิดเผยข้อมูลบางส่วนให้แก่กันระหว่างผู้ใช้งานและผู้รับบริการ ตามเงื่อนไขที่เว็บไซต์ของเราได้กำหนดไว้ ซึ่งเว็บไซต์ของเรามีสิทธิ์ในการปกปิดข้อมูลบางส่วนหรือทั้งหมด เพื่อให้ผู้ใช้งานทั่วไปหรือผู้ที่ไม่ได้ใช้บริการ ที่ไม่ใช่สมาชิกของเว็บไซต์มองเห็นได้ ซึ่งผู้ให้บริการตกลงจะจัดเก็บข้อมูลของผู้ใช้งานและผู้รับบริการในรูปแบบอิเล็กทรอนิกส์ ซึ่งจะมีระบบสารสนเทศเป็นตัวจัดการในกระบวนการ ซึ่งจะจัดเก็บบนรูปแบบฐานข้อมูล ซึ่งมีไว้เพียงผู้ให้บริการเท่านั้นที่เข้าถึงได้ เว้นแต่ข้อบังคับ (15)
  5. สิทธิในทรัพย์สินทางปัญญา
   1. เนื้อหาทั้งปวงของเว็บไซต์ของเรา ไม่รวมถึง รูปแบบการจัดวาง เนื้อหาที่ถูกแชร์ต่อ หรือการแลกลิงค์ เป็นทรัพย์สินทางปัญญาของผู้ให้บริการ ซึ่งการคัดลอก การนำไปผลิตซ้ำ ส่งต่อ ตีพิมพ์ เผยแพร่ แจกจ่าย แจกจ่ายต่อ นำออกประกาศ เผยแพร่ นำเสนอในรูปแบบสื่อ จัดเก็บเป็นผลงาน จำหน่าย จ่าย โอน นำเสนอเพื่อการขาย การอ้างอิง หรือแสวงหาผลประโยชน์ ในวิถีทางใดๆ จากทั้งหมดหรือบางส่วนของเนื้อหา ต้องได้รับการอนุญาตจากผู้ให้บริการเป็นเอกสารอิเล็กทรอนิกส์ ในรูปแบบอีเมลโดยมีการทำสำเนาส่งจากต้นฉบับ admin@asearcher.com หรือได้รับการอนุญาตเป็นลายลักษณ์อักษรจากผู้ให้บริการ หรืออะเสิร์ชเชอร์ จากผู้มีอำนาจลงนามเท่านั้น เว้นแต่ระบุไว้เป็นอย่างอื่น สิทธิในทรัพย์สินทางปัญญาบนเว็บไซต์นี้เป็นของผู้ให้บริการ ความรับผิดต่างๆจากการกระทำใดๆ ให้เป็นไปตามกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับทรัพย์สินทางปัญญา
  6. ความรับผิด
   1. ผู้ให้บริการไม่รับผิดชอบต่อเนื้อหาใดๆ ที่ไม่ได้ถูกกระทำโดยผู้ให้บริการเอง ซึ่งอาจจะเกิดจากการถูกผู้ไม่หวังดีโจมตีเว็บไซต์(Hack) หรือการที่ผู้ใช้งานกระทำจนเว็บไซต์เกิดความเสียหายต่อผู้อื่นภายในเว็บไซต์ หรือเว็บไซต์เกิดปัญหาจากระบบ(System) การถูกปลอมแปลงไฟล์เอกสารหรือรูปภาพใด (jpg,jpeg,png,gif,svg,doc,pdf) ซึ่งอาจจะเกิดความเสียหายจากไวรัส(Virus) ซึ่งผู้ให้บริการปฏิเสธการรับผิดชอบใดๆ ซึ่งผู้ให้บริการมีหน้าที่ปรับปรุงระบบให้กลับมาใช้ได้ตามเดิม และไม่รับประกันความเสียหายด้านข้อมูลที่จะเกิดขึ้นจากการย้อนเวลาในส่วนข้อมูล(Backup) ซึ่งผู้ให้บริการมีหน้าที่นำระบบกลับมาใช้งานให้ได้ตามเห็นสมควรเท่านั้นและจะไม่มีการรับผิดชอบการเสียหายใดๆ และค่าเสียหายใด รวยถึงปฏิเสธการจ่ายค่าสินไหมทดแทนใดๆบนเว็บไซต์ของเรา
  7. การตกลงรับภัย
   1. ผู้ใช้งานและผู้รับบริการทุกรายมีหน้าที่แบกรับภัยความเสี่ยงทั้งหมดด้วยตนเอง ทั้งด้านของการ สื่อสาร ข้อความ ข้อมูลใดๆ ที่ถูกเผยแพร่บนเว็บไซต์ของเรา ซึ่งผู้ให้บริการไม่ได้รับรองหรือประกันความเป็นจริง ความถูกต้อง ซึ่งเกิดจากการกระทำของตัวแทน เจ้าหน้าที่ ผู้ใช้งาน ผู้รับบริการ การพิสูจน์ใดๆ เป็นหน้าที่ของผู้ใช้งานหรือผู้รับบริการเอง ซึ่งผู้ให้บริการจะให้ความช่วยเหลือด้านข้อมูลเท่าที่ทำได้ตามดุลยพินิจของอะเสิร์ชเชอร์ เว้นแต่ข้อบังคับ (15)
  8. การเชื่อมต่อไปยังเว็บไซต์อื่น
   1. เว็บไซต์ของเราอาจจะแสดงลิงค์(Link) แบนเนอร์(Banner) วีดีโอดิจิตอล (Digital Video) ซึ่งผู้ให้บริการจะไม่รับผิดชอบเนื้อหาใดๆที่ไม่เหมาะสม ซึ่งโฆษณาบางส่วนจะถูกนำเสนอผ่านผู้ให้บริการกูเกิล(Google) ซึ่งจะใช้พฤติกรรมของผู้ใช้งานหรือผู้รับบริการเป็นตัวกำหนดโฆษณาที่จะนำมาแสดงบนเว็บไซต์ รวมถึงการลิงค์ออกจากเว็บไซต์ของเรา ผู้ให้บริการขอปฏิเสธการรับผิดชอบใดๆ ซึ่งเป็นการควบคุมที่นอกเหนือจากเว็บไซต์ของเราและหน้าที่ของเรา
  9. ค่าเสียหาย
   1. ผู้ใช้งานทุกรายตกลงที่จะชดเชยและชดใช้ ตามขอบเขตสูงสุดที่กฎหมายที่มีผลบังคับใช้อนุญาต แก่ผู้ให้บริการ บริษัทในเครือ เจ้าหน้าที่ กรรมการ พนักงาน ตัวแทน เจ้าของ หุ้นส่วน ผู้แทน ผู้ถือหุ้น ลูกจ้าง ทนาย ผู้อยู่ในตำแหน่งก่อนหน้า ผู้สืบทอด และ ผู้รับสิทธิ์ ต่อ ข้อเรียกร้องสิทธิ คดีความ การทวงถาม ความเสียหาย ความรับผิด ความสูญเสีย ค่าเสียหาย ต้นทุนและค่าใช้จ่าย (รวมถึง ค่าธรรมเนียมวิชาชีพทางกฎหมาย และค่าใช้จ่ายในการดำเนินคดี โดยการชดเชยอย่างเต็มที่) ที่เกิดขึ้นจาก หรือเกี่ยวเนื่องกับการใช้งาน หรือ การไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์ของผู้ให้บริการ หรือเนื้อหาในเว็บไซต์ของผู้ให้บริการ หรือ การละเมิดข้อกำหนดและเงื่อนไขของเว็บไซต์ โดยผู้ใช้งาน การชดเชยค่าเสียหายนี้จะเป็นส่วนเพิ่มจากภาระผูกพันอื่นทั้งปวงของผู้ใช้งานภายใต้ข้อกำหนดและเงื่อนไขของเว็บไซต์ และไม่เป็นการลบล้างสิทธิอื่นใด หรือต่อการแก้ไขความเสียหายใด ๆ ภายใต้กฎหมาย
  10. ข้อสงวนสิทธิ์
   1. ภายใต้ขอบเขตสูงสุดที่กฎหมายที่มีผลบังคับใช้อนุญาต ผู้ให้บริการและบริษัทในเครือ เจ้าหน้าที่ กรรมการ พนักงาน หรือ ตัวแทน ไม่มีความรับผิดในความเสียหายใด ทั้งในกรณีใด ๆ และในลักษณะใด ๆ ก็ตาม โดยผู้ใช้งานรายใด ๆ ก็ตาม ไม่ว่าความเสียหายทางตรง ความเสียหายทางอ้อมที่เกิดขึ้นจาก หรือเกี่ยวเนื่องกับการใช้งาน หรือ การไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์ หรือเนื้อหาในเว็บไซต์ของผู้ให้บริการ รวมถึงแต่ไม่จำกัดอยู่เฉพาะ ข้อผิดพลาด หรือ การตกหล่นในเนื้อหาในเว็บไซต์ของผู้ให้บริการ หรือ การตัดออก ความไม่ถูกต้อง หรือการล่าช้าในการจัดส่ง หรือการสูญหายของเนื้อหา สาระใด ๆ ที่ได้อัพโหลด หรือส่งผ่านเว็บไซต์ของผู้ให้บริการ
  11. ข้อตกลงของผู้รับบริการกับผู้ใช้งาน
   1. การใช้บริการ ระหว่างผู้รับบริการและผู้ให้บริการ จะมีข้อกำหนดที่แตกต่างไปตามบริการที่นำเสนอ ซึ่งจะถูกระบุไว้ในสัญญาแนบท้ายที่ 1 และให้ยึดข้อกำหนดสัญญาดังกล่าวเป็นเงื่อนไขที่ตกลงร่วมกันระหว่างผู้บริการและผู้ให้บริการ และผู้บริการมีหน้าที่ปฏิบัติตามหลักต่างๆ อันได้แก่ ข้อกำหนดเงื่อนไข การชำระเงิน การใช้งาน และผู้ให้บริการมีหน้าที่ปฏิบัติตามกฎ อันได้แก่ การรับประกัน การรับรอง ซึ่งอาจจะถูกระบุบนสัญญาณตามเงื่อนไขที่กำหนดไว้ การเพิ่มข้อตกลงหรือสัญญาใดๆต้องได้รับการอนุมัติหรือเห็นชอบทั้งสองฝ่ายตามข้อโดยมีการยืนยันเป็นลายลักษณ์อักษรตามข้อ (5) และผู้ให้บริการมีสิทธิ์ในการหยุดให้บริการได้ หากผู้ใช้บริการมีการผิดเงื่อนไขที่ถูกระบุไว้ในเอกสัญญาแนบหรือข้อกำหนดของเว็บไซต์เรา
  12. ข้อจำกัดความรับผิด
   1. ภายใต้บังคับแห่งกฎหมายที่มีผลบังคับใช้ ความรับผิดโดยรวมของผู้ให้บริการ ต่อผู้ใช้งานใดสำหรับข้อเรียกร้องสิทธิทั้งปวงที่เกิดจาก หรือเกี่ยวเนื่องกับ การใช้บริการของผู้ใช้งาน ของผู้ให้บริการและเว็บไซต์ของผู้ให้บริการจะจำกัดเฉพาะแค่ค่าธรรมเนียมผู้ให้บริการได้รับไว้ อันเกี่ยวเนื่องกับการให้บริการที่เป็นเหตุให้เกิดข้อเรียกร้องสิทธินั้น
  13. การบอกเลิกสัญญา
   1. ผู้ให้บริการมีอำนาจในการยกเลิกการให้บริการใดๆ ที่เกิดขึ้นจากฝั่งผู้ใช้งานและผู้รับบริการ อันเกิดจากการกรอกข้อมูล หรือให้ข้อมูล หรือนำส่งข้อมูล การละเมิดกฎหมายหรือระเบียบใด อันเป็นเท็จ ผู้ให้บริการขอสงวนสิทธิ์ในการยุติการให้บริการโดยทันที โดยไม่ต้องบอกกล่าว และจะไม่มีการคืนค่าบริการที่ได้ชำระไว้แก่ผู้ให้บริการ และหากกรณีดังกล่าวมีผลทางกฎหมาย ผู้ให้บริการจะทำการดำเนินคดีกับผู้ใช้งานนั้น หรือผู้ใช้บริการ และผู้รับบริการ หากพิสูจน์ได้ถึงความเสียหายที่เกิดขึ้นไม่ว่าจากทางตรงหรือทางอ้อม
  14. การปรับปรุงเว็บไซต์
   1. ผู้ให้บริการสงวนสิทธิ์ตลอดเวลาและเป็นครั้งคราวในการแก้ไข เปลี่ยนแปลง ระงับ เลิก หรือจำกัด การเข้าสู่เว็บไซต์ ของผู้ใช้งาน ไม่ว่าชั่วคราวหรือถาวร หรือทั้งหมด หรือส่วนใดของเว็บไซต์ โดยไม่บอกกล่าว หรือบอกกล่าวก็ได้ ตามเห็นสมควร
  15. มาตรการความปลอดภัย
   1. ตามเกณฑ์ของข้อเท็จจริงที่ “จำเป็นต้องรู้” และ “จำเป็นต้องใช้” ผู้ให้บริการ จะใช้ความพยายามตามสมควรแห่งเหตุผลที่จะปกป้องข้อมูลส่วนบุคคลของผู้หางานจากการเข้าสู่ข้อมูล และ จากการประมวลผลข้อมูล หรือการลบข้อมูลนั้นออก โดยไม่ได้รับอนุญาต หรือ ด้วยเหตุบังเอิญ
  16. การบังคับใช้กฎหมายและเขตอำนาจศาล
   1. ข้อกำหนดและเงื่อนไขของเว็บไซต์และข้อพิพาทใด หรือกรณีที่เกิดขึ้นจากหรือเกี่ยวเนื่องกับการใช้เว็บไซต์ จะถูกบังคับใช้และตีความตามกฎหมายของประเทศไทย ทั้งนี้โดยขึ้นอยู่กับดุลยพินิจผู้ให้บริการแต่เพียงผู้เดียว ข้อพิพาท การโต้เถียง หรือ ข้อเรียกร้องสิทธิที่เกิดขึ้นจาก หรือเกี่ยวข้องกับข้อกำหนดและเงื่อนไขของเว็บไซต์ รวมถึง คำถามใด ๆ เกี่ยวกับการดำรงอยู่ ความสมบูรณ์ตามกฎหมาย ความไม่สมบูรณ์ตามกฎหมาย การละเมิด หรือ การสิ้นสุดของข้อกำหนดและเงื่อนไขของเว็บไซต์ ต้องระงับข้อพิพาทโดยอนุญาโตตุลาการ ตามข้อบังคับว่าด้วยอนุญาโตตุลาการของประเทศไทยและศาลอนุญาโตตุลาการ ตามที่มีผลบังคับในปัจจุบัน
  17. ข้อตกลงที่สมบูรณ์
   1. ข้อกำหนดและเงื่อนไขของเว็บไซต์ ถือเป็นข้อตกลงที่สมบูรณ์ระหว่างผู้ใช้งานและผู้ให้บริการเกี่ยวกับการใช้เว็บไซต์ของผู้ให้บริการโดยผู้ใช้งาน และจะทดแทน และแทนที่การติดต่อ (ไม่ว่าเป็นลายลักษณ์อักษร หรือคำพูด) การปรึกษาหารือ จดหมาย และสัญญา อื่นๆทั้งปวงที่เกี่ยวข้องกับสาระสำคัญของข้อกำหนดและเงื่อนไขฉบับนี้
  18. การเปลี่ยนแปลงเงื่อนไข
   1. ผู้ให้บริการสามารถเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขของเว็บไซต์เมื่อใดก็ได้ หากมีการเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขของเว็บไซต์ ก็จะบอกกล่าวโดยการประกาศเงื่อนไขที่เปลี่ยนไปบนเว็บไซต์ของเรา